Submitting to God’s Authority Through Local Authority (Deuteronomy 16:18-17:13)

November 18, 2012

Bible References

  • Deuteronomy 16:18 - 17:13

Topics